Giặc yên, dân vẫn loạn,
Tướng nghỉ khi quân tan.
Huy chương cái danh hão,
Giúp nước sao lần chần.
Không đáng, khi coi quận,
Có điều, khi làm quan.
Mong nghe lời kêu gọi,
Cứu chữa xin được bàn.

tửu tận tình do tại