05/12/2022 04:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu cảm kỳ 5
有感其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 22:03

 

Nguyên tác

盜滅人還亂,
兵殘將自疑。
登壇名絕假,
報主爾何遲。
領郡輒無色,
之官皆有詞。
願聞哀痛詔,
端拱問瘡痍。

Phiên âm

Đạo diệt nhân hoàn loạn,
Binh tàn tướng tự nghi.
Đăng đàn[1] danh tuyệt giả,
Báo chúa nhĩ hà trì.
Lĩnh quận triếp vô sắc,
Chi quan giai hữu tì.
Nguyện văn ai thống chiếu,
Đoan củng vấn sang di.

Dịch nghĩa

Dẹp giặc xong, nhưng nhân dân vẫn còn chưa vào nền nếp,
Quân đội tan rã, thì vị tướng cũng hết chức.
Bước lên đàn, cái danh dự đó vô cùng giả dối,
Đáp ơn vua sao các người chậm trễ thế.
Đảm nhiệm một quận thường là không đáng,
Nhưng làm quan thì thường có điều tâm niệm.
Xin được nghe văn thư khẩn thiết của nhà vua,
Xin cùng chắp tay mà hỏi về vết thương đó.

Bản dịch của Phạm Doanh

Giặc yên, dân vẫn loạn,
Tướng nghỉ khi quân tan.
Huy chương cái danh hão,
Giúp nước sao lần chần.
Không đáng, khi coi quận,
Có điều, khi làm quan.
Mong nghe lời kêu gọi,
Cứu chữa xin được bàn.
(Năm 764)

[1] Tức đài ghi công.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hữu cảm kỳ 5