Ta có trúc sông râm,
Khiến hè nóng thành mát.
Bóng râm vũng nước trùm,
Vung tới mây cao ngất.
Ma quỉ ẩn, vẫn ngờ,
Nhưng cũng cứ phá cắt.
Phía đông cảnh dễ coi,
Yên mãi, cửa được đặt
Chắt chiu đã sáu năm,
Sáng nay ngàn cây chặt.
Rỡ ràng thấy trời trong,
Ầm ầm nước chảy thoát.
Tạm núp chẳng cần sang,
Nuôi vụng dễ định đoạt.
Tuy vá víu cỏ tranh,
Già yếu vừa chỗ chật.
Thoải mái theo ý mình,
Như thể cơm thêm bát.
Yên vắng tiếng búa rìu,
Sau là mừng khoảng khoát.

tửu tận tình do tại