Ngài Hàn dễ gì có,
Tôi bệnh ông biết rồi.
Lịch thiệp bao dung rộng,
Bình dân đối bằng người.
Cuộc sống nung ý chí,
Ham thơ tự thiếu thời.
Gió mây như có hẹn,
Sông biển hẹn có hồi.
Người cằn cùng cuộc sống,
Chất phác sảnh đường rời.
Từ xưa kẻ ẩn khóc,
Tráng sĩ buồn vận sui.
Khói nước đường cỏ ngập,
Sương thu vườn quỳ nhồi.
Sói vào xóm gây hại,
Chim sảy tên, đói hoài.
Đầu bạc tiếp chuyện nhảm,
Ghế đen cứ ngồi chơi.
Bạn bè khinh rẻ né,
Chiều nay tỏ rõ lời.

tửu tận tình do tại