Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2015 13:01

折檻行

嗚呼房魏不復見,
秦王學士時難羨。
青衿胄子困泥塗,
白馬將軍若雷電。
千載少似朱雲人,
至今折檻空嶙峋。
婁公不語宋公語,
尚憶先皇容直臣。

 

Chiết hạm hành

Ô hô Phòng, Nguỵ bất phục kiến,
Tần vương học sĩ thời nan tiện.
Thanh khâm trụ tử khốn nê đồ,
Bạch mã tướng quân nhược lôi điện.
Thiên tái thiểu tự Chu Vân nhân,
Chí kim chiết hạm không lân tuân.
Lâu công bất ngữ, Tống công ngữ,
Thượng ức tiên hoàng dung trực thần.

 

Dịch nghĩa

Than ôi hai ông Phòng Huyền Linh với Nguỵ Trưng không còn được gặp lại,
Người thời nay khó mà theo kịp Tần vương học sĩ.
Kẻ theo đòi bút nghiên mặc áo xanh thì bị vùi xuống bùn lầy,
Ông tướng cưỡi ngựa trắng thì phi nhanh như chớp.
Ngàn năm nay ít có người giống như ông Chu Vân,
Tới nay việc làm gãy tay vịn nơi lan can không còn được nói đến.
Nếu ông Lâu Sư Đức không đề cập đến, thì đã có ông Tống Cảnh nói lên rồi,
Còn nhớ chuyện các vua đời trước biết rộng lượng với những vị quan nói thẳng.


(Năm 766)

“Chiết hạm” do chữ “Chu Vân chiết hạm” 朱雲折檻. Thời Hán, Chu Vân là quan ngự sử, can trường xin vua Thành Đế giết thừa tướng Trương Vũ 張禹. Vua nổi giận, sai người lôi ông ra khỏi phòng họp, và kết tội chết. Ông trì lại bằng cách nắm lấy tay vịn nơi hành lang, khiến nó bị gẫy. Sau dùng điển này để chỉ việc cương quyết can gián vua.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Than ôi Phòng, Nguỵ chẳng lại gặp,
Tần vương học sĩ nay khó kịp.
Học trò áo xanh ngập dưới bùn,
Tướng quân ngựa trắng nhanh như chớp.
Ngàn năm ít người như Chu Vân,
Tới nay gãy ván hết nghe bàn.
Ông Lâu không nói, ông Tống nói,
Còn nhớ vua xưa nể trực thần.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Phòng, Nguỵ than ôi không thấy lại!
Học sĩ Tần Vương giờ vắng mãi.
Con em học sĩ khổ bùn lầy,
“Tướng quân ngựa trắng” oai sấm nổi.
Nghìn năm ít thấy có Chu Văn,
Đến nay lan can gãy vẫn nguyên.
Mấy ông không nhớ lời Tống Cảnh,
Nhớ Tiên Hoàng xưa dùng trực thần.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không còn thấy ông Phòng ông Nguỵ
Nay khó tìm học sĩ Tần vương
Áo xanh mũ trận trên đường
Tướng quân ngựa trắng phi dường sấm vang
Ngàn năm đấng Chu Vân hiếm có
Lan can tàn vẫn đó nằm không
Lâu không nói, Tống thưa rằng
Nhớ tiên vương đã bao dung trực thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời