Trung quân chờ khách quý,
Việc thường ngày, lệnh ra.
Toán đầu vào nơi đẹp,
Dây vàng bay quanh cờ.
Trại nam đã vào tiệc,
Núi này còn tiến xa.
Qua lá gần, nghe khánh,
Trong mây xa, thấy sư.
Lần quanh chẳng bờ mới,
Cứ theo dây cũ rờ.
Băng hang lạnh, mắt thấy,
Gió động giật, tai nghe
Qua cảnh, để hơi nóng,
Bụi phủ, lấp vết xe.
Mong ngồi coi hè mãi,
Sắp rời khỏi xe to.
Thân khách tiếc tiệc lớn,
Gian nan nhớ bạn bè.
Sống khổ bao nhiêu thế,
Còn thêm hận chia ly.

tửu tận tình do tại