Đất kẹt, chiều hè dài,
Lầu này thường chung tiệc.
Phía bắc đốt đường treo,
Trời đông rộn tiếng ốc.
Ăn lương dưới tướng quân,
Ngựa nòi cưỡi ngang dọc.
Cách nấu thuốc không rành,
Huống thân già đầu bạc.
Ngoài kia cướp reo hò,
Trong này cứ thù tạc.
Mây đồng phủ nước sông,
Gió hiên mưa bụi tạt.
Thành sông mờ, ra hò,
Dưới ánh nến, sáng tác.
Thân này tỉnh lại say,
Đường cùng cũng quên khóc.

tửu tận tình do tại