Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 17/03/2007 19:03 bởi Vanachi
Đỗ Lỗi 杜耒 tự Tử Dã 子野, hiệu Tiểu Sơn 小山, người Hu Giang đời Bắc Tống, là mạc khách của quan thái phó Hứa Quốc. Ông là bạn học cùng thầy với Vương An Thạch.

 

Tuyển tập chung