Thiên lý nhân tâm bước lộ trình,
Chết rồi sống lại các sinh linh.
Đông cung sáng suốt treo vừng nhật,
Kịp gửi thuyền Tây để tới Kinh.


Năm 1906, Đặng Thái Thân nhận nhiệm vụ của Duy Tân hội đem Hội chủ Kỳ Ngoại hầu Cường Để xuất dương. Ông định đến Đà Nẵng đi thuyền ra Bắc, nhưng gặp sóng to không đi được, lại sợ mật thám theo dõi phát hiện ra mình. Bài thơ này làm trong hoàn cảnh đó.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]