Ba mươi hai tuổi lẻ, vẫn chưa nên người, thở vắn than dài, bầu tâm huyết thiêu cơm trời đất;

Trăm thiên sách đọc thừa, còn chưa biết chữ, riêng ngồi lặng ngắm, lửa nhiệt thành rọi đuốc thánh hiền.

tửu tận tình do tại