Bài này NB làm năm 1947, in trong tập "Đêm sao sáng", năm 1962 (theo "Tuyển tập Nguyễn Bính 1986, trang 107-108)