感作

無國何能背?
愚民豈有權。
合商成禍崇,
講學被株連。
槃郡名山賦,
甘名外國船。
爰書如發布,
當作小編年。

 

Cảm tác

Vô quốc hà năng bội?
Ngu dân khởi hữu quyền.
Hiệp thương thành hoạ sủng (sùng),
Giảng học bị châu liên.
Bàn quận danh sơn phú,
Cam Ranh ngoại quốc thuyền.
Viên thư như phát bố,
Đương tác tiểu biên niên.

 

Dịch nghĩa

Nước mất, sao có thể ngoảnh mặt được?
Dân ngu muội thì làm gì có quyền.
Hiệp thương biến thành tai hoạ,
Dạy học thì bị kết tội.
Ở Bình Định cùng làm bài phú “Danh sơn lương ngọc”,
Ngoài cảng Cam Ranh, thuyền ra nước ngoài đang chờ.
Thư tuyên án đã được gửi đi,
Làm bài thơ này như là một ghi chép nhỏ về việc này.


Huỳnh Thúc Kháng bị bắt tháng 2-1908, tháng 8 đày ra Côn Lôn, trước sau chỉ phải buộc khai hai chuyện là kết đảng với Phan Bội Châu cùng Phan Chu Trinh, và cùng Phan Chu Trinh với Trần Quý Cáp vào Bình Định rồi Cam Ranh xướng thuyết dân quyền. Nhưng ông không biết mình bị tội gì và toà cũng không tuyên án, nên cảm tác làm bài này.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Không nước sao rằng bội?
Dân ngu há có quyền!
Hiệp thương gây mối hoạ,
Giảng học cũng can liên.
Bình Định cùng làm phú,
Cam Ranh muốn vượt thuyền.
Án văn như phát bố,
Chuyện tớ có đời truyền.


Bản dịch thơ của chính tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phải chăng không nước, phản sao?
Dân ngu há có quyền trao được nào!
Hiệp thương gây mối hoạ cao,
Giảng bài học vấn cũng vào liên can.
Cùng làm Bình Định phú than,
Cam Ranh muốn vượt thuyền nan nước ngoài.
Án văn như phát bố bài,
Truyện ta đương viết có ngày truyền sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời