Thượng Cường Nhân Lý đi qua
Ngắm non Mẫu Tử bên toà Kháo sơn
Nhớ song thân cách dặm ngàn
Dám đâu ngoảnh phía mây nhàn trắng trôi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)