Ba hôm phiên chợ họp trên đàng
Tả hữu chia dòng đôi ngả sang
Xin hỏi Tân Ninh đâu trạm nghỉ?
Trẻ cười trỏ đó ở Lăng San

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)