Trong bọc Tả Giang giữ xứ Giao
Từng hàng chữ nổi giữa lầu cao
Cõi Nam thắng cảnh nhiều vô kể
Đẹp nhất Quảng Tây, khó chốn nào!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)