Bình minh xuất phát Lạng Sơn thành
Cờ sứ trong mù núi toả quanh
Mỗi bước dám đâu quay ngắm lại
Nơi mây năm sắc ấy Thần Kinh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)