Bể đông có mán thuyền chài,
Non tây lại có một đài tiều phu;
Nước non thạo kế bôn xu,
Đông tây xa cách tuyệt mù dặm khơi;
Một hôm gặp gỡ duyên trời,
Đầu xe mái tóc bời bời rối quay;
Lươn khươn ngồi ngót nửa ngày,
Càng kêu về truyện, càng say về tình;
Kẻ rằng: Gỗ ở non xanh,
Có con mãnh thú hay ăn thịt người;
Sao bằng đốn củi miền ngoài,
Không lo không sợ dông dài đâu đâu;
Kẻ rằng: Cá ở sông sâu,
Có cơn sóng vỗ ngang đầu mà ghê;
Sao bằng những chốn lư huê,
Phong ba phẳng lặng chi kề lo giôi.
Cùng mình ớ cũng thôi thôi,
Việc đời cẩn thận đầu đuôi mới vừa.
Sinh nhai nơi dễ thì ưa,
Cũng thôi núi thẳm, cũng chừa sông sâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại