Kim đan chẳng luyện chẳng ngồi thiền
Bụng đói thì ăn mệt ngủ liền
Sinh sống bằng thơ bằng hoạ nữa
Đứng ngồi có liễu có hoa bên
Hình hài già với xuân trong kính
Chồng vợ tròn như nguyệt trước đèn
Nghìn cuộc say muôn lần thú vị
Người nhàn trần thế đất bằng tiên

tửu tận tình do tại