Hươu trắng lên mây hát một bài
Hồ lan khói tía xuống cầu chơi
Tần chôn muôn quyển răn ngoài mả
Sở gối một dòng nước dưới tai
Chơi mát lắc lư bầu rượu nặng
Câu đêm lọc sọc cuộn dây dài
Thanh Liên họ Lý xin theo học
Một chén thần tiên rượu chẳng vơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)