Năm trước chơi Nam gặp bạn thân
Một bầu đốn tốn thưởng ngày xuân
Rượu Man nếp nổi hương dàn chén
Giấy Thục phượng in mỏ ngậm văn
Hoa đẹp đỏ theo cương ngựa chạy
Cỏ non xanh quấn bánh xe lăn
Ngày nay xa cách đường Nam Trịnh
Trăng gió bầu ai đứng chủ nhân


Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)