Chính đỉnh vàng soi áo tuyết trong
Ba đào còn vướng giấc mơ mòng
Con người cát bụi lòng điên đảo
Vó ngựa mây mưa bước ngại ngùng
Ải Thục Nga my liền núi hiểm
Cõi Tần Tiên chưởng ngất vùng không
Tôi đi, các bạn cười vô số
Cười nếm mùi Thao cụ Thái công


Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)