Hoa nở gấm thêu dưới bút đề
Ra đời há phải bói thầy Tê
Ẩn trong cung Thuỷ châu màu ánh
Chôn ngục thành Phong kiếm sáng loè
Cóc trắng kinh ngao leo quế ở
Chúa xanh phi ngựa dẫm hoa về
Trên đường quý khách cười mai mỉa
Kìe hát theo trâu chú nón mê


Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)