Bồng Lai ta kiếm đào tiên
Người lưu bến cũ rãi nghiêng hoa trời
Dao Trì năm khác về chơi
Nhớ ai múa lệch bóng ngời cành dương

tửu tận tình do tại