Tặng vườn vải chín quê tôi

Vườn quê nhỏ bé thôi
Có núi thấp, có bể vơi
Học ai ngâm vịnh "tiều vài chú"
Đèo một đèo hai, đứng lại ngồi.

Vườn vải xưa kia đầy oan trái
Vòng xoay dâu bể biết đầy, vơi?
Ai gọi, hay mùa thu đến gọi
Cá động đầu phao, cá cợt người?


8-1989

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]