NSND Châu Loan ngâm thơ "Nước vối quê hương"

https://www.youtube.com/watch?v=nndOwh9rGtI