Bềnh bồng chợ nổi trên sông
Vườn cây hoa trái ruộng đồng về đây
Cô em xuồng lái dẻo tay
Vàng tươi vựa lúa hây hây má hồng.

Sầu riêng măng cụt chất chồng
Nợ vay trao đổi mênh mông đêm ngày
Mặt trời chuếnh choáng như say
Trăng sao cũng xuống vui vầy bán mua...


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011