Gặp nhau đây, ai biết tự thời nào;
Xa nhau nữa, ai đoán ngày tao ngộ!
(câu25-26)
Tao ngộ ở đây là gặp gỡ tình cờ, hợp với ý thơ hơn