Đài Chương Hoa cỏ như sương khói
Cung Dĩnh xưa trăng dõi đầu thành
Buồn vì chuyện cũ đã đành
Hoa cười móc trách còn quanh năm dài

tửu tận tình do tại