Kim loại nấu chảy rồi lại đúc
Liễu bẻ rồi có lúc lại sinh
Trời trăng lặn mọc không ngừng
Bụi đường lặng xuống an bình Thái Sơn

tửu tận tình do tại