Sáng nay trong quận đường lạnh giá
Nhớ người trong núi đá mà e
Củi gai đang kiếm dưới khe
Bếp kê đá trắng, đem về nấu ăn
Muốn mang một bầu căng rượu mạnh
An ủi người đêm lạnh gió mưa
Lá rơi rừng vắng gió đùa
Lối mòn che hết, chân đưa nẻo nào?