Hợp tan tình khổ cõi ta bà
Quấn quít năm ngày sao thế mà
Thành quạnh đêm nay trăng tựa tuyết
Chốn nào người ngọc cất lời ca?