Nhà đông tây không qua lại nữa,
Gió kêu vang kín cửa trời trong.
Tằm hai ăn lá trống nong,
Đầu đường dâu trụi, trơ không những cành
Vợ giữ né gái cầm giỏ đựng,
Không chải đầu cả tháng bận tay.
Cô ba cúng khấn năm nay,
Kết thành kén sớm như mây bầy tằm.
Trước nhà xe rút tơ hong,
Thuế hè đã thúc bên hông trước kỳ.

tửu tận tình do tại