Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 06/08/2014 06:43 bởi tôn tiền tử
Vương Sanh Trắc 王甥稙 tự Bá Dĩnh 伯穎, người Giang Âm, vợ Quý Chi Xương 季芝昌, tác phẩm có tập Mính Vận hiên di thi 茗韻軒遺詩.