Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (330 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 30/06/2014 11:13 bởi tôn tiền tử
Vương Nham 王喦 người đất Thục, sau lánh nạn tới Kinh Nam, làm Thông sự xá nhân trong năm Khai Nguyên, thơ 1 quyển, nay còn 6 bài.