Gác tía điện vàng nối điệp trùng,
Trên tay người đẹp: ngọc phù dung.
Vào ngày thiên tử lên tiên giới,
Năm sắc xe mây đóng sáu rồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.