Nữ xạ thủ mặt hồng sắc phấn
Nhận cung tên thử nắn dây căng
Lên yên nhấp rượu vua ban
Như nam quỳ lạy hồng ân thượng hoàng

tửu tận tình do tại