12.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thạch Diên Niên (1 bài)
- Hồ Túc (5 bài)
- Trương Thăng (1 bài)
- Án Thù (17 bài)
- Trương Tiên (16 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/06/2020 17:55 bởi tôn tiền tử
Vương Chí 王贄 (994-1069) tự Chí Chi 至之, người Thái Hoà, Lư Lăng (nay thuộc tỉnh Giang Tây), đỗ tiến sĩ năm Thiên Hy thứ 3 (1019) đời Tống Chân Tông, làm quan đến Lễ bộ thị lang.