Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Chí (1 bài)
- Hồ Túc (5 bài)
- Trương Thăng (1 bài)
- Án Thù (17 bài)
- Trương Tiên (16 bài)
Tạo ngày 02/09/2018 16:02 bởi tôn tiền tử
Thạch Diên Niên 石延年 (994-1041) tự Man Khanh 曼卿, người Tống Thành (nay là Thương Châu, Hà Nam) đời Bắc Tống. Ông là người có khí tiết, tính tình thoải mái, mấy lần thi tiến sĩ không đậu. Sau với chức hữu ban điện, đổi sang làm thái thường tự thái chúc, tri huyện Kim Hương, quan đến thái tử trung doãn, bí các hiệu lý. Thơ văn ông có hào khí. Thạch Giới từng gọi thơ của Thạch Diên Niên, văn của Âu Dương Tu, ca của Đỗ Mạc là Tam hào. Tác phẩm có Thạch Man Khanh thi tập.