Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (21 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 21/08/2014 00:04 bởi tôn tiền tử
Vương Bá Trù 王伯稠 tự Thế Chu 世周, người Côn Sơn, sống khoảng trước sau năm Vạn Lịch đời Minh Thần Tông, giỏi thơ, tác phẩm có "Vương Thế Chu tập" hai quyển.