Cò trắng bay đầu sông trăng hiện
Áo ướt dầm khi hái hoa xong
Nhà em ở xóm Trường Can
Khúc sen em hát, trăng mang theo về

tửu tận tình do tại