Lạc Dương tử Hán trước
Trẻ rõ dở và hay
Bàn bạc gây lòng động
Không lừng chừng thẳng ngay
Nếu người chết sống lại
Ai kẻ theo làm nay
Xuống biển đông thà nhảy
Chịu sao áo lệ dây.

tửu tận tình do tại