Lửa nằm trong bao diêm
Chữ nằm trong lọ mực
Cái mầm nằm trong hạt
Cái hoa nằm trong cây
Dòng điện nằm trong dây
Kéo cả tàu điện chạy.

Nhưng còn có chuyện này:
Biến diêm thành lửa cháy
Biến mực thành thơ hay
Biến hạt hoá thành cây
Xui cây làm quả chín
Biến dây thành ra điện
Bắt điện kéo tàu đi…
Những phép biến diệu kì
Nằm trong tay em đấy!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]