Đợi

Em đứng trên (ư) cầu đợi (ư) anh.
Dưới chân cầu (ư) nước chảy ngày (ư) đêm.
Ngày xưa đã chảy sau còn chảy.
Nước chảy bên lòng em đợi anh.

Em đứng trên (ư) cầu nắng (ư) hạ.
Nắng soi bên ấy lại bên này, đợi anh.
Anh đến, anh không đến ?
Nắng tắt, còn em đứng mãi đây.

Em đứng trên (ư) cầu đợi anh.
Đứng một ngày đất (ư) lạ thành (ư) quen.
Đứng một đời em quen thành lạ.
Nước chảy (ư) kìa anh, em đợi anh. Hu hú .........

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.