Anh đứng trên cầu đợi em
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
Nước chảy bên lòng, anh đợi em

Anh đứng trên cầu nắng hạ
Nắng soi bên ấy lại bên này
Đợi em. Em đến? Em không đến?
Nắng tắt, còn anh đứng mãi đây!

Anh đứng trên cầu đợi em
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời đất quen thành lạ
Nước chảy... kìa em, anh đợi em.


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Huy Thục phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lời phổ nhạc cho bài thơ của nhạc sĩ Huy Thục

Đợi

Em đứng trên (ư) cầu đợi (ư) anh.
Dưới chân cầu (ư) nước chảy ngày (ư) đêm.
Ngày xưa đã chảy sau còn chảy.
Nước chảy bên lòng em đợi anh.

Em đứng trên (ư) cầu nắng (ư) hạ.
Nắng soi bên ấy lại bên này, đợi anh.
Anh đến, anh không đến ?
Nắng tắt, còn em đứng mãi đây.

Em đứng trên (ư) cầu đợi anh.
Đứng một ngày đất (ư) lạ thành (ư) quen.
Đứng một đời em quen thành lạ.
Nước chảy (ư) kìa anh, em đợi anh. Hu hú .........

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Wait

I stand on the bridge to wait for you
Under bridge-base water flows daytime and night-time
In former times have flowed, after times still flowing
Water flows by my heart, I wait for you

I stand on the bridge in the summery sunshine
The sunshine illuminates in that side then this side
To wait for you. You come? You don’t come?
Sun sets, but I still stand in here unceasingly!

I stand on the bridge to wait for you
To stand a day then unfamiliar-land to be familiar
To stand all of life then familiar-land to be unfamiliar
Water flows… there you, I wait for you.

15.00
Trả lời