Cảnh vui tiên giới ấy Bồng Doanh
Giang Hán phong lưu vạn thuở tình
Núi tiếp nghìn trùng vòng vách biếc
Biển thông một vịnh dải gương xanh
Cổng sâu, sẻ trắng cây mờ đậu
Ngày vắng, chuông mai tiếng thật thanh
Cũng muốn trèo lên Điều Thục tháp
Kìa mây năm sắc dựng Thần kinh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)