Liền tin thắng trận báo về
Giữa năm bái khánh, đồng quê được mùa
Thảy nhờ đức đế cao xa
Nay yên cõi Bắc, vua ta thư lòng
Cõi Bắc trước suối trong yên ả
Đất không bờ, ngựa thả sức chăn nuôi
Bãi cỏ hoang, chim dữ về làm tổ sinh sôi
Lính thú phải canh coi làng bản
Hổ núp xó hang, cậy vào thế hiểm
Bọ ngựa mà giơ kiếm ngáng xe ư?
Kế sách thắng, vua ban tự bấy giờ
Phải thừa cơ đánh thẳng vào nơi hư yếu
Hội quân, trữ lương kho chẳng thiếu
Đợi tàn năm sẵn rượu khao quân
Ngày liền ngày luỹ nhổ, đồn san
Chẳng mấy chốc chiếm luôn thành Cao lại
Cờ báo tiệp về đúng đầu năm mới
Men rượu ngon thêm phơi phới đón xuân
Mệnh hậu hĩ ban khao thưởng ba quân
Yến ẩm vui tràn, thơ ca tiếp nối
Nghĩ thẹn mình tài năng kém cỏi
Cũng lạm phần, hổ với cân đai
Chỉ nguyền có kế lâu dài
Để bờ cõi chẳng còn nơi đắm chìm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)