Công đường đàn dạo, mới ơn soi,
Tống cựu nghinh tân, chén rượu mời.
Trăm dặm lo toan, việc bác nặng,
Một châu thuần hậu, nếp xưa rồi.
Quan không công trạng, lấy gì cáo,
Đạo đã tương đồng, chẳng ở lời.
Lưu biệt há cần lưu dấu tích,
Đầy miền gió núi, lộng trăng khơi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)