Cửa trời, xuân bảng hơn thu bảng
Đạo thánh, tiên sinh sợ hậu sinh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)