Bao gồm những câu đối của Vũ Phạm Khải viết về các nhân vật lịch sử, bạn bè thân hữu