Tuổi thầy, Đinh Mão năm sinh gốc
Tết này, Đinh Mão ngày mồng một
Bút hoa năm mới mỗi lần khai
Tuổi hoa xuân mới mỗi thêm lộc
Thảnh thơi vườn ngõ, mừng xuân sang
Ríu ran con cháu, quên già sộc
Canh năm, áo mũ, nghe chuông chùa
Tưởng đâu Ngọ môn chầu sớm giục

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)