Suốt ngày còng lấy càng
Viết chữ lên mặt cát
Buổi tối còng về hang
Nước triều lên xoá hết

Còng lại nghĩ biển chê
Chữ mình còn chưa đẹp
Nên ngày nào cũng viết
Trên cát ướt phẳng lì